O nama

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu je podorganizaciona jedinica Univerziteta čija djelatnost pruža podršku nastavnom i naučnom procesu na Univerzitetu i centar je bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta kojim se koordinira i funkcionalno povezuje Biblioteka Univerziteta sa bibliotekama članica Univerziteta.

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu pokrenula je inicijativu za uspostavljanje portala o otvorenom pristupu na Univerzitetu u Sarajevu. Portal objedinjuje više mrežnih mjesta  na kojima se nalaze naučni sadržaji koje publikuju članice, pridružene članice i  nastavno-naučne baze Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetske i visokoškolske  biblioteke podržavaju otvoreni pristup nauci. Otvoreni pristup, podrazumijeva  diseminaciju naučnih informacija na internetu koje su besplatne krajnjem korisniku, tj. istraživaču i široj javnosti. Misija biblioteke je povezivanje ljudi i informacija, a ciljevi otvorenog pristupa pomažu bibliotekarima da korisnicima brže odgovaraju na informacijske upite. Sadržaji dostupni na ovom portalu poštuju politiku otvorenog pristupa i promoviraju nekomercijalni pristup naučnoj produkciji Univerziteta u Sarajevu.

Vizija Biblioteke Univerziteta u Sarajevu je postati prepoznatljivi centar bibliotečko-informacijskih usluga namjenjen student(ca)ma, nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu, široj akademskoj zajednici i javnosti. Kako bi mogla ostvariti svoju misiju i učiniti viziju izvedivom, Biblioteka Univerziteta u Sarajevu nastojat će izvršavati zadaće vezane za upravljanje zbirkama (centralno smještenima ili distribuiranim na  sadašnjim lokacijama univerzitetskih punopravntih i pridruženih članica), baze podataka, digitalni repozitorij i druge bibliotečko-informacijske usluge. Nastojat će osigurati usluge koje podržavaju obrazovanje studenata, uključujući programme informacijske i medijske pismenosti, naučni i stručni rad i bibliometrijske analize.